در این دوره چه می‌آموزیم؟

(سرفصل دوره)

  • بررسی تناقض های سی گانه در زندگی روزانه و بورس
  • معامله گری صحیح با تحلیل بنیادی، تکنیکال، پرایس اکشن، همه یا هیچ کدام؟
  • بررسی چرخه های باطل (عمدی و غیر عمدی)
  • درک ساختار دنیای جدید در تقابل با روزمرگی
  • خودکاوی و پیمایش عملکرد
  • ارزیابی و شناسایی بازارهای مالی متفاوت
  • جمع بندی و هدف گذاری