در این دوره چه می‌آموزیم؟

(مقدماتی و پیشرفته)

۸ -مبانی برنامه نویسی
۹ -مفهوم متغیر و انواع متغیر+عمل های مقدماتی مثل print،input و عملیات بین متغیرها
۱۰ -هفت دسته عملگر:ریاضیاتی،مقایسه ای،منطقی،انتسابی،بیتی،عضوی،مشخصه ای + انواع خطا درپایتون
۱۱ -ساختمان داده در پایتون:رشته،تاپل،لیست،دیکشنری، set و متدهای آن
while for if elif else switch ها چرخه و شروط
۱۲ -امتحان+ رفع اشکال شروط و چرخه ها + مبحث catch-try
۱۳ -توابع+ کار با فایل ها خواندن و نوشتن و…
۱۴ -شی گرایی
۱۵ -شی گرایی+رسم نمودار
۱۶-مرور کلی+امتحان)پروژه(