گردهمایی بزرگ مدیران کسب و کار خوزستان

این گردهمایی با حضور بهروز فروتن خالق صنایع غذایی بهروز تشکیل شد