در این دوره چه می‌آموزیم؟

(مقدماتی و پیشرفته)

۱ -آشنائی اولیه با شبکه و معرفی چند سرور معروف
۲ -مباحث نرم افزاری (نصب درایور، آدرس IP… )
3 -آشنائی با Sharing و مفاهیم مربوط به آن
۴ -آشنائی باPolicy Local ها
۵ -آشنائی با محیط Domain و نصب DC
6 -آشنائی با الیه ها در مدل OSIو DOD و پروتکل های مختلف
۷ -آشنایی با تجهیزات شبکههای Wireless
8 -آشنائی با فرامین تست وTroubleshooting شبکه
۹ – شناخت Deviceهای شبکه (مباحث سخت افزاری شبکه)