در این دوره چه می‌آموزیم؟

(مقدماتی و پیشرفته)

۱-آشنائی با مفاهیم پایه و اساسی فناوری اطالعات
۲-آشنائی با شیوه استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها
۳-اطلاعات و ارتباطات
۴- شیوه کار با نرم افزار واژه پرداز
۵ -شیوه کار با نرم افزار ارائه مطلب
۶-شیوه کار با صفحه گسترده
۷-شیوه استفاده از نرم افزار پایگاه داده ها