بایگانی دسته‌ی: مدیریت استراتژیک

الگوي تحلیل منطقی و نظارت بر پروژه

الگوي تحلیل منطقی الگوي تحلیل منطقی  براي تجزیه و تحلیل، ارزیابی، نظارت و پیگیري طرح ها به کار می رود. هدف گرا بودن، توجه به گروه هاي ذينفع و مشارکتی بودن از ویژگی هاي مهم این الگو محسوب می شود. یک طرح عملیاتی در الگوي تحلیل منطقی، مجموع هاي از رویدادهاي متوالی و مرتبط است. […]

مفهوم برنامه عملیاتی چیست؟

مفهوم برنامه عملیاتی موفقیت شرکت تنها انتخاب استراتژی های مناسب نیست، بلکه تبدیل استراتژی به برنامه عملیاتی عامل اصلی در نتیجه گرفتن مناسب از برنامه ریزی استراتژیک است. استراتژی های انتخاب شده هر چقدر هم مناسب و موثر باشد تا زمانی که به صورت مناسب اجرا نگردد، ناموفق خواهد ماند. سازمان هایی که برای اجرای […]

استراتژی کسب و کار و سطح کسب و کار چیست؟

ویژگان ; ثبت برند ; mba اهواز ; dba ; استراتژی کسب و کار و استراتژی های سطح کسب و کار ; مدیریت کسب و کار; ارشد مدیریت ; دکتری مدیریت

استراتژي کسب و کار بر بهبود موقعیت رقابتی محصولات واحد کسب و کار (کالاها یا خدمات) در یک صنعت یا یک بخش بازار خاص تأکید می کند. استراتژي کسب و کار نشان می دهد که یک سازمان چطور باید با یک صنعت خاص رقابت یا همکاري کند. باید توجه داشت که به لحاظ نزدیکی و […]

استراتژی های پورتفولیو (Portfolio)

ویژگان ; ثبت برند ; mba اهواز ; dba ; dba ; مدیریت کسب و کار; ارشد مدیریت ; دکتری مدیریت ; استراتژی های پورتفولیو

استراتژی هاي پورتفولیو : سازمان هایی که چندین واحد تجاري یا خط تولید نیز دارند، باید از خود بپرسند که چگونه باید آن ها را اداره کنند تا عملکرد کل تقویت شود. این که چقدر از زمان و سرمایه خود را روي بهترین محصولات و واحدهاي تجاري خود صرف کنیم تا تداوم روند موفقیت آنها مطمئن […]

ایا استراتژی هاي ثبات برای سازمان من مناسب است؟

استراتژی هاي ثبات

استراتژی هاي ثبات: ممکن است استراتژی هاي ثبات بر استراتژي رشد ترجیح داده شود. سازمان در این استراتژي به فعالیت هاي فعلی خود ادامه می دهد بدون اینکه تغییر مهمی در آن ها ایجاد کند. سازمانی که در حال حاضر موفق است و در محیط قابل پیش بینی و با ثبات فعالیت می کند، می […]

معرفی کامل سطوح استراتژی سازمان

سطوح استراتژی سازمان

سطوح استراتژی سازمان: سطوح استراتژی سازمان  را می توان در سه گروه تقسیم بندي نمود: ( 1) استراتژی هاي هدایتی که نشان دهنده نحوه هدف گیري به سمت رشد است. ( 2) استراتژی هاي پرتفولیو یا تجزیه و تحلیل پرتفولیو که هماهنگی جریان نقدي کسب و کارها را نشان می دهد. ( 3) استراتژی هاي […]

چگونه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی سازمان خود را حساب کنیم؟

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی عوامل داخلی، بر خلاف عوامل خارجی تا حدود زیادي در کنترل مدیریت سازمان می باشند. یعنی مدیریت سازمان می تواند از طریق تصمیم گیری هاي خود، آنها را تغییر داده و کنترل کند. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی الگوي بررسی محیط داخلی، همانند بررسی عوامل خارجی است. در بررسی محیط داخلی ابتداء […]

چگونه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی سازمان خود را حساب کنیم؟

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی چیست؟ در بررسی محیط خارجی ابتدا عوامل تاثیر گذار خارجی در دو محیط عمومی و تخصصی شناسایی شده و تحت عنوان عوامل تاثیرگذار خارجی فهرست می شوند. سپس وضعیت جاري و روند آتی این عوامل بر اساس مستندات و نظرات مدیران و کارشناسان پیش بینی می شود. این بررسی ها باید […]

عوامل محیطی تخصصی تاثیرگذار بر سازمان چیست؟

عوامل محیطی تخصصی

عوامل محیطی تخصصی: عوامل محیطی تخصصی شامل گروه هاي ذینفعی است که سازمان با آنها بطور منظم در حال ارتباط متقابل می باشد. این گروه ها شامل مشتریان، عرضه کنندگان، رقبا، آژانس هاي دولتی، مدیران، جوامع محلی، گروه هاي فعال اتحادیه ها و واسطه هاي ملی در سطح داخلی و بین المللی است. این محیط، […]

نگرش استراتژیک چیست؟

نگرش استراتژیک

معرفی نگرش استراتژیک زمانی که بشر به زندگی اجتماعی روي آورد، اندیشه مدیریت را نیز در زندگی خود وارد کرد. در حقیقت، پیدا شدن این اندیشه به روزگاري باز میگردد که انسان براي نخستین بار کوشید تا به هدفهاي خود را از طریق همکاري گروهی دست یابد . به جر أت میتوان گفت اندیشه مدیریت […]

عوامل محیطی خارجی تاثیرگذار بر سازمان چیست؟

عوامل محیطی خارجی

ماهیت بررسی عوامل محیطی  خارجی سازمان ها و کسب و کارها در محیط خارجی گسترده اي فعالیت می کنند که جنبه هاي آن باید تحلیل، درك و تفسیر شوند. عوامل محیطی خارجی ، شامل عواملی است که بر عملکرد سازمان تاثیر دارند اما تحت کنترل نیستند به عنوان مثال تورم از این دسته عوامل است. این […]

مراحل تدوین اهداف استراتژیک چیست؟

اهداف استراتژیک

ماهیت اهداف استراتژیک چیست؟ اهداف استراتژیک ، رهنمود هایی در مورد نحوه محقق ساختن مقاصد آرمانی ارائه می دهند. این اهداف بطور مستقیم از مقاصد آرمانی منتج شده و بیانگر نتیجه هاي مورد انتظار از اجراي استراتژي ها هستند. بنابراین اهداف استراتژیک از یک طرف با مقاصد آرمانی و از طرف دیگر با استراتژ يها در […]

مراحل تدوین برنامه استراتژیک

مراحل تدوین برنامه استراتژیک

مراحل تدوین برنامه استراتژیک ، چشم انداز و ارزش ها سه رکن در مراحل تدوین برنامه استراتژیک درگیر هستند. که عبارتند از: دبیرخانه طرح: که مطالعات پشتیبان را انجام داده و در هماهنگی هاي اداري را انجام می دهد. معمولاً واحد برنامه ریزي مسئول این کار است. کارگروه کارشناسی: کارگروهی مشتکل از اعضایی است که معمولاً […]

برنامه ریزي استراتژیک چیست؟

برنامه ریزي استراتژیک

برنامه ریزي استراتژیک مقصد سازمان ها از نظر حجم، محتوا، شکل و پرداختن به جزئیات با هم متفاوت هستند. بیشتر کارشناسان و افراد صاحب نظر در مدیریت استراتژیک چنین می پندارند که مفاد مقصد سازمان در برنامه ریزي استراتژیک باید داراي اجزاي زیر باشد. پس از انجام مطالعات چهار گانه می بایست در ارتباط هر […]

مطالعات اکتشافی چیست؟

مطالعات اکتشافی

مطالعات اکتشافی: مطالعات اکتشافی مجموعه بررسی هایی هستند که براي شناسایی مقاصد آرمانی (ماموریت، چشم انداز و ارزشها) ضروري هستند و عبارتند از مطالعات اسناد بالادست، تطبیقی، میدانی و کانونی. در مطالعه اسناد بالادست، انتظار نهادهاي بالادستی مشخص می شود. به بیان دیگر، این مطالعه در جواب به این سوال انجام میشود که انتظارات نهادهاي […]