بایگانی دسته‌ی: محیط کسب و کار

عوامل محیطی تخصصی تاثیرگذار بر سازمان چیست؟

عوامل محیطی تخصصی

عوامل محیطی تخصصی: عوامل محیطی تخصصی شامل گروه هاي ذینفعی است که سازمان با آنها بطور منظم در حال ارتباط متقابل می باشد. این گروه ها شامل مشتریان، عرضه کنندگان، رقبا، آژانس هاي دولتی، مدیران، جوامع محلی، گروه هاي فعال اتحادیه ها و واسطه هاي ملی در سطح داخلی و بین المللی است. این محیط، […]