بایگانی دسته‌ی: مدیریت تبلیغات

برنامه ریزی برای تبلیغات

برنامه ریزی تبلیغات; ویژگان

PROMOTIONAL STRATEGY   ( استراتژی تبلیغاتی )       1-7 برنامه ریزی تبلیغات (PROMOTIONAL PLANNING) فرایند برنامه ریزی تبلیغات نیازمند این است که شرکت آمیخته تبلیغات مناسب با اهداف و بودجه شناسایی کند.برنامه تبلیغات به تعدیل و هماهنگ کردن تبلیغات با کل برنامه های بازاریابی کمک می کند.عناصر امیخته تبلیغات باید در جهت متغییر های بازاریابی […]