مزایای شرکت در دوره؟

 

  • عضویت در باشگاه بورس ویژگان VIP

سرفصل دوره

● معامله اوراق بهادار معامله
فرصت هاست.

● فرصت ها ساختنی هستند.

● یادگیری ۵ عاملی خرید و فروش
سهام ساختن فرصت هاست.

● فرصت سازی سرمایه گذاری با
یادگیری روش ۵ عاملی معامله

● حفظ و صیانت هوشمندانه از دارائی ها با روش ۵ عاملی خرید و فروش سهام