در این دوره چه می‌آموزیم؟

(مقدماتی و پیشرفته)

۱ -آموزش با نرم افزار اتوکد
۲ -تنظیم فضای اتوکد متناسب با کاربرد
۳ -فراگیری فرمان های ترسیمی
۴ -فراگیری فرمان های ویرایشی
۵ -تنظیمات فضای نرم افزار برای ترسیمات حرفه ای
۶ -اندازه گذاری نقشه ها و تنظیمات اندازه گذاری
۷ -نوشتن در فضای نرم افزار اتوکد
۸ -الیه بندی ترسیمات
۹ -طریقه مساحت گرفتن از ترسیمات
۱۰ -مدیریت چاپ نقشه های ترسیمی