آن چه در سر می پرورانیم…

جهان پیرامون هر لحظه در حال تغییر است و لحظه ای درنگ باعث عقب ماندگی ما و جامعه اطراف ما از مسیر پیشرفت و ترقی می گردد. فرصت ها می‌گذرند و بسیاری از ما فقط به تماشا نشسته ایم، استفاده از فرصت ها مستلزم کسب دانش و مهارت های مدیریتی می باشد. بنابراین کسب دانش، یادگیری مهارت‌ها و علوم و فنون کاربردی امری لازم و بدیهی است. ما در خانواده ویژگان با همکاری اساتید و مدیران بزرگ کشور و استان، تمام تلاش خود را در جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت مدیران فعلی و انتقال دانش کاربردی و پرورش مدیران آینده برمی داریم. هدف و رسالت ما آموزش علوم و فنون کاربردی مدیریت در جهت استفاده از فرصت ها و خلق ثروت برای عموم جامعه است. امید است که به این هدف نائل آییم.

چشم انداز  Vision

چشم انداز ما ارتقاء اقتصاد ملی و استانی از طریق پرورش 2000 مدیر تا سال 1402 شمسی می باشد.

139711077

ارزش های بنیادی خانواده ویژگان

♦ تفکر استراتژیک
♦ خودآگاهی در کسب وکار
 انعطاف پذیری در مقابل تغییرات و ایده های نو
 ثروت آفرینی از طریق خلق ارزش
 کارآفرینی
♦ تفکر جهانی
 راهبری خلاقانه
 تحقیق و تحلیل
 فرهنگ برنامه ریزی
 تیم سازی
 اجرای متفکرانه