آن چه در سر می پرورانیم…

جهان پیرامون هر لحظه در حال تغییر است و لحظه ای درنگ باعث عقب ماندگی ما و جامعه اطراف ما از مسیر پیشرفت و ترقی می گردد. فرصت ها می‌گذرند و بسیاری از ما فقط به تماشا نشسته ایم، استفاده از فرصت ها مستلزم کسب دانش و مهارت های مدیریتی می باشد. بنابراین کسب دانش، یادگیری مهارت‌ها و علوم و فنون کاربردی امری لازم و بدیهی است. ما در خانواده ویژگان با همکاری اساتید و مدیران بزرگ کشور و استان، تمام تلاش خود را در جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت مدیران فعلی و انتقال دانش کاربردی و پرورش مدیران آینده برمی داریم. هدف و رسالت ما آموزش علوم و فنون کاربردی مدیریت در جهت استفاده از فرصت ها و خلق ثروت برای عموم جامعه است. امید است که به این هدف نائل آییم.

موسسه آموزش عالی آزاد ویژگان موسسه آموزش عالی آزاد ویژگان

چشم انداز  Vision

چشم انداز ما ارتقاء اقتصاد ملی و استانی از طریق پرورش 2000 مدیر تا سال 1402 شمسی می باشد.

 

139711077

ارزش های بنیادی خانواده ویژگان

تفکر استراتژیک
خودآگاهی در کسب وکار
انعطاف پذیری در مقابل تغییرات و ایده های نو
ثروت آفرینی از طریق خلق ارزش
کارآفرینی
تفکر جهانی
راهبری خلاقانه
تحقیق و تحلیل
 فرهنگ برنامه ریزی
تیم سازی
اجرای متفکرانه