تاسیس

موافقت قطعی

نام

تغییر نام به افق راهبردی ویژگان

توسعه-مدیریت-و-سرمایه-انسانی

پذیرش مدارک آموزشی به عنوان ضمن خدمت کارکنان سازمان‌های دولتی و غیردولتی