پیرو تفاهم نامه همکاری مشترک فی ما بین موسسه آموزش عالی آزاد ویژگان و کارگزاری اردیبهشت ایرانیان در راستای آموزش و فرهنگ سازی بازار سرمایه

دوره های فرهنگ سازی و آموزش بورس

عناوین دوره های آموزشی

(کلیه هزینه دوره ها توسط کارگزاری اردیبهشت پرداخت و جهت شرکت کنندگان محترم رایگان می باشد)

فرم ثبت نام

تنها موسسه داری مجوز آموزش دوره های بازار سرمایه از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در استان خوزستان