من یک شخصیت ENFJ هستم. شغل مناسب من چیست؟

شخصیت ENFJ
به عنوان يك شخصیت ENFJ رضايت شغلي يعني انجام دادن كارهايي كه:
 1. به من امكان بدهد با همكاران، مراجعان، مشتريان و غيره روابط گرم و متقابلي داشته باشم.
 2. به من امكان بدهد راهحل هايي خلاق براي پروژه هايي كه به آنها اعتقاد دارم پيدا كنم و بتوانم نتايج مثبت تلاش هايم را براي ديگران ببينم.
 3. كار در محيطي انجام شود كه انتظارات در آن روشن باشند و رشد شخصي تشويق گردد.
 4. به من اجازه بدهد عضوي از تيم ساير اشخاص خلاقي باشم كه من به آنها اعتماد دارم.
 5. به من فرصتي بدهد كه راه حل هاي خلاق براي مسائل مختلف را پيدا كنم و بعد آنها را با ساير اشخاص حمايتگر و علاقه مند در ميان بگذارم.
 6. فعاليت در محيطي فعال و چالش گرانه انجام شود و به من امكان بدهد كه در آن واحد به چند پروژه رسيدگي كنم.
 7. به من امكان بدهد كه از مهارت هاي سازماني و تصميم گيري خود استفاده كنم و روي پروژه هاي خودم كنترل و مسئوليت داشته باشم.
 8. به من انواع مختلفي از فعاليت ها را بدهد تا به شكلي خوب، برنامه ريزي شده و منظم از آنها استفاده كنم.
 9. شغل من در محيطي باشد كه از تعازض و تنش بين افراد به دور باشد.
 10. مرا در معرض ايده هاي نو قرار دهد و به من امكان بدهد تا روش هاي جديد را بيازمايم و بخصوص به روش هايي توجه داشته باشم كه زندگي ديگران را بهبود بخشد.
حرفه هاي مناسب شخصیت  ENFJ ENFJ ها به سبب تركيب ترجيحاتي خود، به طور طبيعي جذب مشاغل مختلف شوند. در فهرست كردن مشاغلي كه ميان ENFJها علاقه مند و عموميت دارد، توجه به اين نكته ضرورت دارد كه اشخاص موفقي از انواع تيپ ها در تمام مشاغل حضور دارند اما مشاغل زير بيشتر مورد پسند ENFJها قرار مي گيرند. برخي از دلايل آن هم مشخص است. اين فهرست كاملا جامعي نيست اما سعي كرده ايم كه در آن به مهم ترين مشاغلي كه قبلا به آن توجه داشته ايد اشاره كنيم. گرچه تمامي اين حرفه ها پتانسيلي براي رضايت خاطر شغلي به دست مي دهند، تقاضاي آتي براي برخي از مشاغل، احتمالا بيش از تقاضا براي مشاغل ديگر خواهد بود. با توجه به بررسي هاي ما مشاغلي كه به صورت ايرانيك نوشته شده اند بيشترين ميزان رشد را در چند سال آينده خواهند داشت. ارتباطات
مدير بخش تبليغاتهنرمند، سرگرم كننده
متخصص روابط عموميمسئول جمع آوري وجوه و سرمايه
مدير ارتباطاتمسئول استخدام
نويسنده، روزنامه نگارمدير برنامه هاي تفريحي
توليد كننده تلوزيونيهنرمند گرافيك
سياستمدارتوليد كننده چند رسانه اي
مدير بازاريابي (راديو، تلوزيون، برنامه هاي تلوزيون ماهواره اينسخه بردار
گزارشگر و خبر نگار
طراح اطلاعات گرافيكمدير ويرايش
سردبير (مجلات) 
شخصیت ENFJ
شخصیت ENFJ
شخصیت های ENFJ ارتباط برقرار كننده هاي ماهري هستند. انگيزه آنها براي درك و راضي كردن افراد قوي است از اين رو از ادب و آداب معاشرت و ديپلماسي سطح بالا برخوردارند. آنها در مواقعي كلام را به نوشته ترجيح مي دهند. اما بسياري از ENFJها نويسندگان خوبي هم هستند. آنها از فرايند جمع آوري اطلاعات از طريق ملاقات با اشخاص و مصاحبه با آنها لذت مي برندو به جنبه هاي شخصي و خصوصي بها مي دهند. دنياي تبليغات، روابط عمومي و حمع آوري وجوه سرمايه اي اغلب براي اين جماعت شغل مناسبي است. ENFJهابه سرعت با مراجعان، مشتريان و همكاران روابط حسنه برقرار مي كنند و مي توانند، متقاعد كننده، توليد كننده، استخدام كننده، و يا سياستمدار باشند. اينها طبيعتا سياست مدارند و از اينكه كار گروه هاي بزرگ و كوچك را هموار كنند لذت مي برند. مشاوره
روان شناسمفسّر، مترجم
تسهيل كنندهمشاور در سوء مصرف مواد
مشاور شغليمشاور در كمك كردن به كاركنان
مشاور شخصيمشاور برنامه هاي تفريحي
روحانيروان شناس تحصيلي
مشاور شركت ها در امور استخداممشاور راهنما
شمار كثيري از ENFJها از اينكه به ديگران كمك كنند تا از زندگي خود لذت ببرند، شادمان مي شوند. آنها از اينكه به مراجعان خود كمك كنند تا از مباحث شخصي مطلع شوند و بر مواتع غلبه كنند، لذت مي برند. ENFJها معمولا گرم و پر محبت و درمانگرهايي با نفوذ هستند. آنها از داشتن شغل در كليسا و در مجامع روحاني لذت مي برند.آنها مي توانند ارزش هاي خود را با ديگران در ميان بگذارند و به خود و به ديگران كمك كنند كه به حداكثر توانمندي خود برسند. آنها به راحتي راه چاره ها و يا انتخاب هاي احتمالي را تشخيص مي دهند و مي توانند به مشتريان و مراجعان خود كمك كنند تا آنها هم اينها را ببينند. امور آموزشي،خدمات انساني
آموزگار: بهداشت، هنر، نمايشنامه نويسي، زبانمشاور در مور نوع دوستانه
استاد كالج: دروس انسانيمدير برنامه آموزشي
مبصر دانش آموزانمدير خدمات اجتماعي
كتاب داريآموزگاه علوم زندگي: دبيرستان، كالج
مددكار اجتماعيتدريس مباحث مربوط به رشد كودك
مدير سازمان هاي غير انتفاعيمدير موسيقي
آموزگار تحصيلات ويژهمدرس بهداشت عمومي
آموزگار كلاس هاي اول و دوممدير كالج و دانشگاه
آموزگار دو زبانهمدير فعاليت هاي مذهبي
مددكار رفاه كودكبرنامه ريز شهري و منطقه اي
مددكار اجتماعي (خدمات به سالمندان)جامعه شناس
مدير مركز مراقبت از كودكانسرپرست نگهداري از بالغ ها در طي روز
شخصیت ENFJ
شخصیت ENFJ
ENFJها اغلب به امور آموزشي علاقه مند مي شوند زيرا به آنها فرصت مي دهد تا مستقيما با ساير اشخاص كار كنند. به آنها كمك مي كند تا رشد كنند و توسعه پيدا كنند.آنها ترجيح مي دهند مطالبي را تدريس كنند كه بتوانند به معتلي مطالب توجه داشته باشند. آنها به محيط كاري هماهنگي احتياج دارند تا به نقطه نظر ها احترام بگذارند و احساسات و انتخاب هايشان را با يكديگر سهيم شوند. سازمان هاي خدمات انساني اغلب براي ENFJها خوشايند است زيرا اين سازمان ها شرايطي به وجود مي آورند كه شخص مي تواند براي بهبود كيفيت زندگي خود و ديگران تلاش كند. اين اشخاص دوست دارند كه در مشاغل رهبري ظاهر گردند و تا حدّ امكان پروژه هاي خود را كنترل كنند و از تلاش هاي خود نتايج مثبت بگيرند. مراقبت هاي پزشكي
پزشكي كلي نگردرمانگر مشاغل
متخصص برنامه هاي غذايي رژيميكايروپراكتور
آسيب شناس زبان گفتار، متخصص گوشمسئول هماهنگي حمل و نقل
 درمانگر هاي اصلاحي
در محدوده مراقبت هاي بهداشتيكه به سرعت در حال رشد است، اين حرفه ها از وجود ENFJها براي تشخيص و درمان بيماران استفاده مي برند. ENFJها اغلب به عوامل رواني، احساسي و معنوي بيماري توجه دارند و اغلب در معرض روش هاي جديد درماني به وجد مي آيند. آنها معمولا از عوامل حل كننده مشكلات شغلي و آسيب شناسي گفتار و زبان خشنود مي شوند. بازرگاني مشاوره
مدرس بهسازي نيروي انسانيمشاور در بيرون كردن كاركنان
مدرس فروشمتخصص اكو توريسم
استخدام كننده پرسنليمدير روابط كار
كار در آژانس هاي مسافرتيبرنامه ريز جلسات و كنوانسيون ها
مديريت در واحد هاي كوچك بازرگانيروان شناس صنعتي – سازماني
طراح برنامهمدير بخش تبليغات
مدير فروشمدير بازاريابي
مشاور مديريتمدير هتل و رستوران
مدرس تيم هاي شركتيمدير استعداديابي
 برنامه ريز حوادث ويژه
بسياري از مشاغل مختلف در محدوده حرفه مشاوره مي تواند براي ENFJها اسباب رضايت شود زيرا در حالي كه اين اشخاص مي توانند از استقلال كافي برخوردار باشند مي توانند با ديگران در ارتباط قرار بگيرند. ENFJها، ارايه كننده ها و آموزش دهندگان بسيار خوبي هستند، بخصوص اگر با اشخاصي كار كنند كه به اثر بخشي آنها كمك نمايند. اين اشخاص مي توانند از خلاقيت فراوان بهره داشته باشند و به آنها كمك كنند تا اثر بخشي خود را افزايش يدهند.
شخصیت ENFJ
شخصیت ENFJ
  تكنولوژي
مدير خدمات مشتريانمدير پروژه
مشاور تكنولوژيمسئول استخدام نيروي انساني
مربي 
در زمينه تكنولوژي، نياز شديدي به كساني هست كه تكنولوژي را درك مي كنند اما در ضمن از مهارت هاي ارتباطي خوب برخوردارند. واسطه و رابط بودن ميان اشخاص درگير كار تكنولوژي و مصرف كنندگان تكنولوژي، خوشايند بسياري از ENFJهاست. زيرا اين كار از يك سو نياز آنها را به كنك كردن مرتفع مي سازد و بعد شرايطي فراهم مي سازد تا با همكاران در ارتباط باشند. نقاط قوت كاري شما مي تواند موارد زير را در بر بگيرند:
 • مهارت عالي در برقراري ارتباط و ارائه
 • رهبري جذاب و توانايي در رسيدن به رضايت خاطر
 • شور و اشتياق و علاقه در جلب همكاري ديگران
 • مهارت هاي سازماني و ابراز وجود
 • علاقه به در نظر گرفتن چيزهاي جديد
 • برخورد همدلانه و توانايي شناسايي نياز هاي ديگران
 • توانايي ديدن تصوير كلان
 • ميل رسيدن به هدف هاي خود
 • داراي علايق متنوع و بررسي كننده سريع
 • تعهد عميق به كاري كه به واقع به آن معتقديد.
نقاط ضعف كاري شما مي تواند از موارد زير تشكيل شود:
 • اكراه در كار كردن روي پروژه هايي كه با ارزش هاي شما همخواني ندارد.
 • تمايل به آرمان سازي اشخاص و روابط با آنها
 • دشواري در كار كردن در شرايط رقابت آميز
 • بي صبري و نا شكيبايي با ساختارها و اشخاصي كه نا كارامد و يا غير مولد هستند.
 • اجتناب از اختلاف و تعارض و تمايل به ناديده انگاشتن ناخوشايندي ها
 • تمايل به تصميم گيري هاي زود هنگام
 • بي ميلي به نظم آموزي به كاركنان زيردست
 • تمايل به اشتباه كردن به علت كمي وقت
رمز موفقیت : بياموزد آرام بگيرد، بعضي از كنترل ها را رها كند و موضوعات را شخصي به دل نگيرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *